Uputstvo za Etaž katalog 2.0

1. O programu

Interaktivni katalog proizvoda je kompjuterski program koji korisniku omogućuje da na brz i lak način dođe do željenog proizvoda, njegove cene i karakteristika. Proizvodi su dati sa veleprodajnim i maloprodajnim cenama tako da je katalog pogodan za projektante, izvođače, maloprodajne i veleprodajne distributere.

Program ima mogućnost ažuriranja cena i prodajnog asortimana putem interneta tako da korisnik uvek ima najnovije informacije o proizvodima u ponudi. Podaci kataloga u programu sinhronizuju se u odnosu na katalog na veb sajtu.

Program može koristiti bilo ko ali mogućnost sinhronizacije i modul za moj projekat može koristiti samo korisnik koji poseduje registracioni kod.

Nije dozvoljeno bilo kakvo umnožavanje i distribucija programa i pratećeg sadržaja.

Modul "Moj projekat" omogućuje da korisnik može da napravi listu artikala, da tu listu sačuva, kasnije menja i štampa.

Program sadrži pretragu proizvoda prema šifri i opisu artikla, nazivu i modelu proizvoda i prema proizvođaču.

2. Opšta uputstva

Prozor programa vertikalno je podeljen na dve oblasti: levu i desnu. U levoj se nalazi navigator za kretanje kroz katalog i paleta sa alatkama za rad sa modulom "Moj projekat". U desnoj oblasti nalaze se tri kartice: INFO, KATALOG i PRETRAGA. Pri pokretanju programa inicijalno je aktivirana INFO kartica u kojoj se prikazuju novosti sa sajta. Program preuzima novosti kada je računar povezan sa internetom i te novosti čuva do sledeće promene na sajtu. INFO kartica takođe sadrži odeljak za registraciju korisnika koji poseduje registracioni kod.

Modul za sinhronizaciju i modul "Moj projekat" mogu koristiti samo registrovani korisnici.

3. Korišćenje kataloga

ETAŽ katalog Vam omogućava da na brz i lak način pronađete sve šta Vam je potrebno za grejnu, klimatizacionu, gasnu, vodovodnu i kanalizacionu instalaciju. Proizvodi su dati sa opisom cenama i pratećom tehničkom dokumentacijom.

Odmah nakon pokretanja programa klikom na karticu "katalog" dobijate kratko uputstvo za korišćenje kataloga.

Za korišćenje kataloga koristite navigator kroz asortiman


slika 1

Izborom potkategorije sa navigatora u desnom delu ekrana prikazuju se svi proizvodi iz te potkategorije grupisani po proizvođaču. Izborom proizvođača sa navigatora prikazuju se samo proizvodi izabranog proizvođača.

Izborom proizvoda prikazuje se njegova slika desno od liste proizvoda dok se ispod prikazuju tri kartice: artikli, opis proizvoda i dokumentacija.
Kartica “Artikli” je inicijalno aktivana i prikazuje listu varijanti izabranog proizvoda, odnosno listu artikala. Artikli se prikazuju sa Etaž šifrom, kratkim opisom, VP i MP cenom i ikonicom pomoću koje se odgovarajući artikal dodaje u projekat.
U kartici "Opis proizvoda" prikazuje se detaljniji opis ukoliko ga ima.
Kartica "Dokumentacija" prikazuje listu fajlova tehničke dokumentacije, brošura, uputstava i ostalog materijala vezanog za proizvod.


slika 2

4. Pretraživanje kataloga

Klikom na karticu "Pretraga" prikazuje se forma sa poljem za unos pojma i padajućom listom proizvođača (slika 3).


slika 3

U polje za unos pojma možete uneti više ključnih reči kako bi ste relevantniji rezulatat pretrage. Ukoliko ne unesete pojam za pretragu ali izaberete proizvođača sa liste rezultat pretrage će biti kompletan asortiman proizvoda koji je u katalogu od tog proizvođača.

Duplim klikom na proizvod sa liste rezultata pretrage otvarate taj proizvod u katalogu.

5. Registracija

Po instalaciji programa forma za registraciju korisnika pokreće se klikom na dugme koje se nalazi na INFO tabu i u meniju Sinhronizacija. Obavezno je uneti e-mail, ime i prezime i registracioni kod. Ukoliko neko od obaveznih polja nije popunjeno forma će ih označiti. Ukoliko je registracija uspešna i registracioni kod ispravan program se sam restartuje i aktiviraju se moduli za sinhronizaciju i kreiranje projakta.

Podaci koji se popune u formi za registraciju biće korišćeni kasnije pri štampanju projekta i predračuna i važno je da budu ispravni.

Prilikom registracije računar treba da bude povezan na internet kako bi se registracija uspešno obavila.

6. Sinhronizacija kataloga sa sajtom

Program ima mogućnost ažuriranja cena i prodajnog asortimana putem interneta tako da korisnik uvek ima najnovije informacije o proizvodima u ponudi. Podaci kataloga u programu sinhronizuju se u odnosu na katalog na veb sajtu.

Mogućnost sinhronizacije imaju samo registrovani korisnici.

Sinhronizacija započinje klikom na dugme koje se nalazi na meniju Sinhronizacija i na kartici INFO.

Napredak ažuriranja kataloga u programu tokom sinhronizacije može se pratiti progres barom. Promene u katalogu nakon sinhronizacije mogu se videti klikom na dugme na meniju ili kartici INFO.

Ukoliko se u trenutku započinjanja sinhronizacije vrši ažuriranje veb sajta prikazuje se odgovarajuća poruka i sinhronizaciju treba ponoviti kasnije.

Ukoliko postoji greška u komunikaciji ili greška na veb sajtu ili registracioni kod nije ispravan takođe se prikazuje odgovarajuća poruka pa proces treba ponoviti nakon nekog vremana.

7. Moj projekat

Modul "Moj projekat" omogućuje da korisnik može da napravi listu artikala, da tu listu sačuva, štampa i menja. Modul je idejno namenjen projektantima koji mogu brzo i lako doći do cene opreme za projekat na kojem rade zbog čega je i dobio naziv "Moj projekat". Modul je ovoj verziji programa modifikovan i unapređen i veoma je pogodan za distributere i velike kupce zbog toga što se projekat može odštampati u vidu predračuna.

Posebna pogodnost je mogućnost snimanja, a samim tim i upoređivanja cena opreme različite klase kvaliteta i različitih proizvođača. Korisnik nema ograničenja u broju projekata.

Cene artikala u projektu se menjaju prilikom sinhronizacije zajedno sa cenama artikala u katalogu programa.

7.1. Kreiranje i rad sa projektom

Projekat se automatski kreira čim se ubaci prva stavka klikom na ikonicu . Isti efekat se postiže i duplim klikom na red izabranog artikla. Postupak kreiranja projekta dat je na slici.

Pored količine korisnik unosi i rabat za taj artikal, ukoliko ga ima. Uneti rabat se snima tek po snimanju projekta, tako da pri unosu istog artikla u neki drugi projekat rabat ne mora da se unosi. Rabat se uzima u obzir prilikom štampanja projekta u vidu predračuna (pogledati odeljak 7.5).

Projakat se snima klikom na ikonicu na paleti sa alatkama ili na meniju "Moj projekat". Projekat se inicijalno snima pod imenom "Novi projekat".

Detaljan prikaz projekta dobija se klikom na ikonicu sa palete sa alatkama ili sa padajućeg menija. Izgled prozora za detaljan prikaz projekta sa opisom dat je na slici.

U ovom prozoru mogu se menjati podaci o projektu (naziv i opis), mogu se korigovati i/ili brisati stavke sa liste artikala i sa liste dodatnih stavki. Desnim klikom na izabranu stavku otvara meni sa opcijama za prikaz detalja o proizvodu, promenu količine i rabata i brisanje. Dodatne stavke imaju samo opciju za promenu i brisanje.

7.2. Učitavanje snimljenog projekta

Klikom na ikonicu sa padajućeg menija Moj projekat ili sa palete sa alatkama otvara se prozor sa hronološki izlistanim projektima. Kolona datum je zapravo datum poslednje izmene odnosno poslednjeg snimanja.

U ovom prozoru projekat se može obrisati.

7.3. Manipulisanje sa stavkama u projektu

Stavke sa liste artikla i sa liste dodatnih stavki mogu se menjati ili ukloniti sa liste na dva načina:

Još jedan način promene količine i rabata jeste dupli klik na stavku sa liste. Ova opcija važi samo za listu na panelu "Moj projekat" na glavnom ekranu programa.

Opcije za stavke sa liste artikala su prikazane na slici.

Opcije za dodatne stavke dostupne su samo u prozoru za detaljan prikaz projekta.

7.4. Rad sa dodatnim stavkama

Modul "Moj projekat" pruža mogućnost unošenja u projekat dodatne stavke koja ne postoji u katalogu. Na primer, korisnik je napravio listu artikala za projekat podstanice za grejanje, ali želi da uračuna i cenu transporta i montaže. Ove dve stavke može dodati u projekat kao dodatne stavke i može im definisati cenu.

Dodatna stavka se dodaje u projekat samo u prozoru za detaljan prikaz projekta. Ako postoji aktivan projakat, klikom na ikonicu otvara se prozor za detaljan prikaz projekta i u donjem delu nalazi se deo za rad sa dodatnim stavkama. Klikom na dugme otvara se prozor kao na slici:

U polje naziv unosi se naziv stavke, a u polje vrednost cenu stavke.

Dodatne stavke se ne uzimaju u obzir prilikom štampanja predračuna.

7.5. Štampanje projekta

Aktivan projekat se štampa klikom na ikonicu . Projekat je moguće odštmpati na tri načina:

  1. kao kalkulaciju projekta (uključuje dodatne stavke)
  2. kao maloprodajni predračun
  3. kao veleprodajni predračun (uključuje rabat))

8. Tehnička podrška

ETAŽ pruža tehničku podršku korisnicima softvera preko Internet sajta www.etazgrejanje.com. Sve proleme sa softverom kao i sugestije možete prijaviti putem e-mail-a podrska@etazgrejanje.com .